ม.ต้น

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

    บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนโลก 

 

 

 

 

   

 

 

 

 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

1. การคิดหัวเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง 

 

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

4. การลงมือศึกษาทดลอง 

 

5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

 

6. การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์