ม.ต้น

  ....:::: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ::::....

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.2/1, 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2561

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2/1 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2/3 

 

 

 

   

 

 

 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

1. การคิดหัวเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง 

 

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

4. การลงมือศึกษาทดลอง 

 

5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

 

6. การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์