ม.ต้น

 

  เอกสารประกอบการเรียน วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้น ม.2/4, 2/5   

 

 

 คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้น ม.2/4, 2/5  

 

 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ว22203)

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

1. การคิดหัวเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง 

 

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

4. การลงมือศึกษาทดลอง 

 

5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

 

6. การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

  ....:::: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ::::....

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ วิชายากับชีวิต ชั้น ม.2/4, ม.2/5 ภาคเรียนที่ 2/2557

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 10 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 9 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 8 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 7 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 6 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 5 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 4 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 3 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 2 วิชายากับชีวิต  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านครั้งที่ 1 วิชายากับชีวิต