ม.ปลาย

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 : เอกภพและกาแล็กซี

ตัวชี้วัด

 

1.  อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
บิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี  รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์และอธิบายกำเนิด และการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี เพื่อสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

3. อธิบายการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศเพื่อใช้สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

4. อธิบายรูปร่าง โครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก

5. อธิบายการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก

 

 

 

     1.1 กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 

     1.2  หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  

    1.3 กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก 

    สรุปเนื้อหาบทเรียน บทที่ 1 : เอกภพและกาแล็กซี