แนะนำคณะ

 

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

          วิทยาศาสตร์การกีฬาคืออะไร วิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่ครูพละ แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์

การกีฬา เป็นผู้ที่นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และพัฒนาใช้ในการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 4 เอกวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา , 

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์, การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา , นันทนาการศาสตร์และ

การจัดการกีฬา

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                       

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมในวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ

ในการบุกเบิกแสวงหาสรรพวิทยา ความรู้ ความคิด และวิธีการใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศในด้านสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและการกีฬาของชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ

กีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความศรัทธายึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกตามหลัก

ประชาธิปไตย เป็นบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง

 

 หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้                                                       


1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Sport Science and Technology)

           ผู้ศึกษาในสาขาวิชานี้เหมาะสมสำหรับทำงานในศูนย์สุขภาพ สอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และฝึกให้

กล้ามเนื้อ และหัวใจแข็งแรง การลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกาย นอกจากนั้นยังสำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สมรรถภาพ ให้กับนักกีฬาและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ด้วยหรือทำงานให้กับองค์กรกีฬาของโรงเรียน จังหวัด

สโมสร และทีมชาติ โดยเน้นความรู้ด้านการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นและการฝึกกีฬารวมถึงการฝึกกีฬาอย่าง

ถูกต้อง ในส่วนเทคโนโลยีการกีฬาสามารถนำความรู้ไปใช้กับการทำงานในบริษัท หรือโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาและ

อุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยจะมีความรู้พื้นฐานในด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้สามารถ

แนะนำ ออกแบบ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์กีฬา

           ลักษณะนิสัย: รักและชื่นชอบวิทยาศาสตร์ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ

 ช่างสังเกต ชอบทดลองและวิจัย และมีความพร้อมที่จะทำงานทั้งในห้องทดลองและภาคสนาม
 


2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science)

           ผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องโภชนาการการกีฬาสุขภาพ

ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพส่วนบุคคลแต่ละกลุ่มหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้

มาประยุกต์ทำงานในส่วนของการดูแลสุขภาพของประชาชน การให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สถานบริการ

สาธารณสุข และโรงงานต่งๆ เพื่อที่จะพัฒนาดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

           ลักษณะนิสัย: มีหัวใจในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบวิชาชีววิทยาและเคมี และเอาใจใส่เรื่องของ

สุขภาพทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง


3 กลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา (Sport Coaching and Sport Psychology)

           ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียน จังหวัด และทีมชาติ อีกทั้งยังสามารถ

เป็นครูสอนในโรงเรียนได้ ถ้าเรียนเพิ่มเติมวิชาครู และเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการควบคุมอารมณ์ในการฝึกและ

แข่งขันกีฬา เพื่อช่วยในการฝึกนักกีฬาให้มีจิตใจที่แน่วแน่ในขณะแข่งขัน เนื่องจากความเครียดในการแข่งขัน และ

ความเครียดจากการคาดหวังของคนดู อาจนำไปสู่การขาดการระงับอารมณ์ ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขัน

           ลักษณะนิสัย: รักและชื่นชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาหรือโค้ช มีความสามารถทางด้าน

กีฬาที่โดดเด่นอย่างน้อย 1 หรือ 2 ชนิด มีจิตวิทยาและสามารถถ่ายทอดความรู้คนอื่นได้


4 กลุ่มวิชานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา (Recreation Science and Sport Management)

           ผู้ศึกษาในสาขานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางนันทนาการ หรือผู้นำเยาวชน นอกจากนั้นยังสามารถ

บริหารจัดการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือการจัดนันทนาการเพื่อการบำบัดได้อีกด้วย เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมนันทนาการ และมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการในศูนย์สุขภาพหรือศูนย์กีฬา การบริหาร

งานบุคคล การทำงบประมาณ การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาอย่างมีระบบ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
 

           ลักษณะนิสัย: รักและชื่นชอบความท้าทาย การสร้างอารมณ์สุขสนุกทั้งตัวเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก รักการท่องเที่ยว ค่ายและแค้มป์
 

 

* * * สายวิทย์ฯ เรียนได้ทั้ง 4 กลุ่มวิชา

 

* * * สายศิลป์ และศิลป์คำนวณ เรียนได้เฉพาะ กลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา

และ กลุ่มวิชานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา

 

 

 

 

 

การรับนิสิต                                                                                         

 

1. สอบผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

           หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบAdmissions มีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2 รูปแบบ คือ

 

        รูปแบบที่1 สายวิทย์


             ** ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

 

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

2%

2%

3%

3%

10%

            ** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย (01)

สังคมศึกษา(02)

ภาษาอังกฤษ(03)

คณิตศาสตร์(04)

วิทยาศาสตร์(05)

8%

8%

8%

8%

8%

         ** ผลการสอบ A-NET 30% ประกอบด้วย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

10%

10%

10%

 

         รูปแบบที่2 สายศิลป์
 

             **ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

 

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

2%

2%

3%

3%

10%

            ** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย (01)

สังคมศึกษา(02)

ภาษาอังกฤษ(03)

คณิตศาสตร์(04)

วิทยาศาสตร์(05)

8%

8%

8%

8%

8%

         ** ผลการสอบ A-NET 30% ประกอบด้วย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

10%

10%

10%

 

2. วิธีพิเศษ

 

           - โครงการพัฒนากีฬาชาติ

 

           -  โครงการจุฬาฯ ชนบท

 

           -  โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ (รับตรง)

 

           จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีประมาณ 150 คน

 

 

 

 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถประกอบอาชีพในลักษณะดังนี้
 

           -  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

           -  โค้ชกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา

 

           -  นักจิตวิทยาการกีฬา

 

           -  นักสรีรวิทยาการกีฬา

 

           -  นักเวชศาสตร์การกีฬา

 

           -  นักวิชาการด้านสุขภาพ

 

           -  ผู้นำนันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา