สาระน่ารู้


  ....:::: คติธรรมนำชีวิต ::::....

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม
คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็ง
ในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก
สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี "
 พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่
4 ธันวาคม 2539

 

 

 

 

 

 

“ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน

ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้

จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้

แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง

ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง

คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้

แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน ”
 


พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519
 

 

 

 

 

 

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน

 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมสี่ประการนี้

ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม

 จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น

และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”
 


พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535

 

 

 

 


“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล 

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม

ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น
ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง

ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”
 


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539

 

 

 

 

 

" การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย

 จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี "


 

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หน้าตาดี" จะอยู่กับเรา 20 ปี  ....... “สมองดี" จะอยู่กับเรา 40 ปี

“ความดี" จะอยู่กับเราตลอดชีวิต

 

 

 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 

 

 

 

 

หิริโอตฺตปฺ ปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
หิริและโอตตับปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

 

 

 

 


 

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
 

 

 

 

 

" อดีตคือความฝัน   ปัจจุบันคือความจริง
อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย  จะเสียใจตลอดชีวิต "

 


พระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
 

 

 

 

 

ความจริง พอกิน พอใช้ พออยู่ รู้พอย่อมสงบ
มนุษย์หยุดนิ่งไซร้ ความจริงย่อมเกิด
ถ้าท่านยังไม่หยุด ท่านยังไม่มีโอกาสพบความจริง

 


สมเด็จโต พรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ

 

 

 

 


 

 อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง
คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ

 

 

 

 

 

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

 

 

 

 

 

การให้ธรรมยิ่งกว่าการให้ทั้งปวง
แต่ยิ่งกว่าการให้ธรรม คือการรับธรรมและปฏิบัติธรรม
ได้เป็นผู้มีธรรมเป็นของตนจริง

 


" สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช "

 

 

 

 

 

คนชั่ว ทำชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี
คนดี ทำดีได้ง่าย และติดใจกลายเป็นคนรักธรรมตลอดไป

 


หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 

 

 

 


เราต้องการของดี คนดี ก็จำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้

งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ

นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน
 


หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 

 

 

 

 

 ศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล

ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ

คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะทำอะไรได้

ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

 เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ มีโทษต่างๆ

ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหา หลงขอ

 คนที่หา คนที่ขอต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ
กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์

จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ ศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล
ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา

ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย
 


หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 

 

 

 


คุณธรรม ยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องระบือ

มีความฉลาด กว้างขวางในอุบายวิธี ไม่มีคับแค้นจนมุม
 


หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

ภาษาอังกฤษน่ารู้กับคุณครูชัยทศ Ep.1  

 

     เรื่องน่ารู้

ญี่ปุ่นส่งกล้องอินฟราเรดสู่อวกาศ 

ดาวเคราะห์นอกระบบดวงเล็กที่สุด

เรื่องประหลาดใจจากหลุมดำ 

 เหมือนแถบไคเปอร์ 

 ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่เป็นดวงเดี่ยว 

 กระจุกดาว M12 สูญเสียดาวฤกษ์เกือบล้านดวงให้กับทางช้างเผือก

ดาวเคราะห์น้อยใกล้ดาวพฤหัสมาจากแถบไคเปอร์ 

จุดแดงอันใหม่บนดาวพฤหัส 

คำถามเกี่ยวกับกำเนิดจักรวาล

องค์การนาซา