Gallery

 

 

 

 

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน

(วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 6 (The Proceedings of the 6th Conference on Science and Technology for Youths : 2011) จัดโดย สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา