แนะนำคณะ

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

 วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์